gebruiksvoorwaarden

Versie 4.0 - april 2015

Lees ook de Sitevoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") wordt verstaan onder:

 1. "Gebruiker": iedere natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is/wordt bij Dedicon en met wie Dedicon een Registratieovereenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Dedicon een aanbieding doet of jegens wie Dedicon enige (rechts)handeling verricht.
 2. "Bedrijfsmatige Gebruiker": een Gebruiker, die een onderneming drijft welke is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel.
 3. "Eindgebruiker": de eindgebruiker van Producten, geregistreerd bij Dedicon en in het bezit van een verklaring leesbeperking, al dan niet tevens Gebruiker.
 4. "Gebruikstermijn": termijn waarvoor de Bestelling wordt aangegaan.
 5. "Website": Dedicon.nl (www.dedicon.nl), waarop Bestellingen kunnen worden geplaatst.
 6. "Registratieovereenkomst": iedere registratieovereenkomst die tussen Dedicon en Gebruiker tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die registratieovereenkomst.
 7. ''Gebruiksovereenkomst": iedere schriftelijke overeenkomst die - als onderdeel van de Registratieovereenkomst - tussen Dedicon en een Bedrijfsmatige Gebruiker tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die gebruiksovereenkomst.
 8. "Producten": alle materialen die het onderwerp zijn van een Bestelling, alsmede alle daarmee samenhangende werkzaamheden.
 9. "Bestelling": het verzoek van een Gebruiker aan Dedicon om een Product te gebruiken op de door Dedicon aangegeven wijze.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Registratieovereenkomsten en Bestellingen. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Gebruiker wordt door Dedicon uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Dedicon en Gebruiker.

Artikel 3. Registratie en Bestellingen 

 1. Bestellingen kunnen alleen worden geplaatst na het sluiten van een Registratieovereenkomst. Het afsluiten van een Registratieovereenkomst geschiedt door het invullen en insturen van het elektronische registratieformulier op de Website van Dedicon. Het afsluiten van een Registratieovereenkomst is gratis.
 2. Bedrijfsmatige Gebruikers dienen als onderdeel van de Registratieovereenkomst ook een met Dedicon te sluiten Gebruiksovereenkomst te ondertekenen.
 3. Gebruikers, niet zijnde Bedrijfsmatige Gebruikers, die jonger dan 16 jaar zijn, dienen voor het sluiten van de Registratieovereenkomst en het plaatsen van Bestellingen de toestemming van hun ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) te hebben.
 4. Na registratie dient door c.q. voor iedere Eindgebruiker eenmalig (op verzoek van Dedicon) een verklaring leesbeperking naar Dedicon te worden verzonden. Alleen natuurlijke personen met een verklaring leesbeperking mogen zich als Eindgebruiker registreren. Bestellingen worden alleen uitgevoerd indien Dedicon een geldige verklaring leesbeperking van de Eindgebruiker in haar bezit heeft.
 5. Alleen volledig en juist ingevulde registratieformulieren en verklaringen leesbeperking worden in behandeling genomen. De Registratieovereenkomst komt tot stand indien Dedicon de registratie heeft geaccepteerd en dit heeft bevestigd.
 6. Na ontvangst van de bevestiging van de totstandkoming van de Registratieovereenkomst maakt Gebruiker een elektronisch wachtwoord aan, waarmee hij kan inloggen op het niet-openbare gedeelte van de Website. Gebruiker dient dit wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en zal dit niet aan derden verstrekken. Gebruiker zal alle adequate maatregelen treffen ter voorkoming van misbruik van zijn wachtwoord door derden.
 7. Indien Gebruiker een Registratieovereenkomst sluit, houdt dit in dat de Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 8. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en/of in Registratieovereenkomsten ten behoeve van Dedicon worden bedongen, worden evenzeer jegens iedere door Dedicon ingeschakelde derde bedongen. Deze bepaling kan niet door de Gebruiker worden herroepen.
 9. Een Bestelling komt slechts tot stand na acceptatie van een Bestelling door Dedicon. Dedicon is gerechtigd om Bestellingen te weigeren, danwel bepaalde voorwaarden aan het plaatsen van Bestellingen te verbinden.

Artikel 4. Duur van de Registratieovereenkomst en Bestellingen

 1. Registratieovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd ingaande op de datum dat Dedicon de registratie geaccepteerd heeft.
 2. De Registratieovereenkomst kan door Gebruiker schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van elke kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
 3. Indien een Gebruiker binnen 12 maanden na de totstandkoming van de Registratieovereenkomst nog geen Bestelling heeft geplaatst, zal Dedicon Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van haar voornemen om de Registratieovereenkomst op te zeggen. Indien in een periode van één (1) maand na deze e-mail er nog geen Bestelling is geplaatst, zal de Registratieovereenkomst automatisch geëindigd zijn.
 4. Bestellingen worden aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden of een periode die betrekking heeft op een school/studiejaar (Gebruikstermijn).

Artikel 5. Gebruik

 1. Voor het gebruiken van een Product gelden de volgende voorwaarden:
  a. Gebruiker verkrijgt ten aanzien van het Product een niet-overdraagbaar en exclusief gebruiksrecht ten behoeve van de Eindgebruiker.
  b. De door Dedicon geleverde Producten blijven eigendom van Dedicon of haar toeleverancier.
  c. Het is Gebruiker noch Eindgebruiker van een Product toegestaan om:
  i. kopieerbeveiligingen of systemen ter beperking van gebruik die van toepassing zijn op het Product te reverse engineeren, veranderen of omzeilen, tenzij dit wettelijk is toegestaan;
  ii. afgeleide werken te maken door het Product te modificeren of kopiëren;
  iii. het Product tijdelijk of permanent af te staan voor gebruik door anderen dan de Eindgebruiker;
  iv. het Product voor andere doeleinden te gebruiken dan voor eigen gebruik, hieronder in ieder geval begrepen voor ondersteuning bij het lees/leerproces van de Eindgebruiker. 
 2. Gebruiker is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van het Product te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig Gebruiker mag worden verwacht.
 3. Gebruiker verklaart dat Eindgebruikers ook steeds het gedrukte exemplaar van de bestelde Producten in het bezit hebben.

Artikel 6. Prijs en betaling

 1. De op de Website vermelde prijzen van de Producten zijn in euro's, inclusief BTW en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen. De per Product vermelde prijs betreft de prijs voor het gebruik van het Product voor de gehele duur van de Bestelling.
 2. De prijzen van de Producten die op de Website zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging.
 3. Alle Bestellingen door een Gebruiker niet zijnde een Bedrijfsmatige Gebruiker worden betaald middels:
  a. een onherroepelijke online iDEAL banktransactie; of
  b. een eenmalige schriftelijke betalingsmachtiging.
 4. Alle Bestellingen  door een Bedrijfsmatige Gebruiker worden betaald middels:
  a. een onherroepelijke online iDEAL banktransactie;
  b. een eenmalige schriftelijke betalingsmachtiging; of
  c. een toegezonden factuur, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 lid 5.
 5. Indien de betaling door een Bedrijfsmatige Gebruiker achteraf plaatsvindt na ontvangst van een schriftelijke factuur, dient de Bedrijfsmatige Gebruiker de prijs en de overige verschuldigde bedragen te betalen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een door Dedicon aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
 6. Indien Gebruiker met enige betaling in gebreke is, is Dedicon gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Bestelling op te schorten, dan wel te ontbinden.
 7. Dedicon heeft het recht om na het verstrijken van de betalingstermijn over haar vordering de wettelijke rente in rekening te brengen.
 8. Indien Dedicon haar vordering op Gebruiker aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van Gebruiker zijn. Voor de Bedrijfsmatige Gebruiker worden de buitengerechtelijke kosten gesteld op ten minste 15% van de vordering van Dedicon.
 9. Door Gebruiker gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen vindt er mindering plaats op de hoofdsom.

Artikel 7. Aflevering en risico-overgang

 1. Dedicon zal na acceptatie van een Bestelling de Producten leveren, voor zover het bestelde Product voorradig is.
 2. De door Dedicon opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Gebruiker geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de Bestelling te annuleren dan wel de Registratieovereenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dedicon of de tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevend personeel.
 3. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Bestelling zijn, gaat op Gebruiker over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Gebruiker of Eindgebruiker zijn gebracht.

Artikel 8. Herroepingsrecht, klachten en aansprakelijkheid

 1. Gedurende  veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten mag Gebruiker, niet zijnde een Bedrijfsmatige Gebruiker, de Bestelling zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. Ontbinding van de Bestelling vindt plaats door een schriftelijke mededeling dan wel een e-mail van Gebruiker aan Dedicon. In het geval Gebruiker de Bestelling ontbindt, is hij verplicht de betreffende Producten na ontbinding op eigen risico, voor eigen kosten en deugdelijk verpakt, terug te sturen naar: Dedicon, Postbus 10050, 5360 DB Grave. Door Gebruiker reeds betaalde bedragen terzake van de geretourneerde Producten, zullen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen dertig (30) dagen na ontbinding aan Gebruiker worden terugbetaald. Dedicon behoudt zich het recht voor om geretourneerde Producten te weigeren of slechts een gedeelte van de reeds betaalde prijs te crediteren, indien deze door toedoen van Gebruiker niet zijn geretourneerd in de staat waarin Gebruiker deze zelf had ontvangen.
 2. Ofschoon met betrekking tot de Website en de Producten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden, in het bijzonder omzettingsfouten of onvolledigheden, in de Website en/of Producten niet worden ingestaan. Gebruiker heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Bestelling beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Dedicon daarvan binnen veertien (14) dagen per e-mail dan wel schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt Gebruiker geacht de Producten in goede staat te hebben aanvaard. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen voornoemde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering door Gebruiker en uiterlijk binnen twee (2) maanden na aflevering schriftelijk aan Dedicon worden gemeld.
 3. Indien tijdig, correct en naar oordeel van Dedicon terecht is geklaagd, en daarmee is aangetoond dat de Producten niet aan de Bestelling beantwoorden, heeft Dedicon de keuze de betreffende Producten op kosten van Dedicon tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan geheel of gedeeltelijk te restitueren. Door het voldoen aan een van deze verplichtingen zal Dedicon volledig zijn gekweten.
 4. Dedicon is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit de Registratieovereenkomst c.q. de Bestelling, voor zogenaamde indirecte schade die Gebruiker, Eindgebruiker of een derde mocht lijden ter zake van de uitvoering door Dedicon van de Registratieovereenkomst c.q. Bestelling dan wel (het gebruik van) de Producten, hieronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, (andere) immateriële schade en schade door schending van rechten van derden.
 5. In het geval Dedicon wel aansprakelijk zal zijn, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot eenmaal de factuurwaarde.
 6. Dedicon zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in artikel 8.4, en de vrijwaringsverplichting als bedoeld in artikel 8.8, indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Dedicon of het tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevend personeel noch indien de schade het gevolg is van een gebrek aan het Product dat Dedicon kende of had behoren te kennen bij het aangaan van de Registratieovereenkomst c.q. de Bestelling.
 7. Gebruiker staat er jegens Dedicon voor in dat de verplichtingen uit hoofde van de Registratieovereenkomst c.q. Bestelling en/of deze Voorwaarden, door Eindgebruiker niet worden geschonden c.q. correct en tijdig worden nagekomen.
 8. Gebruiker zal Dedicon vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met het gebruik van de Producten door de Eindgebruiker en hij zal Dedicon alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Dedicon lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de Producten komen uitsluitend toe aan Dedicon, of een derde van wie Dedicon met betrekking tot de Producten als hier bedoeld een licentie heeft verkregen. Gebruiker noch Eindgebruiker verkrijgt een recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten.
 2. Het is Gebruiker noch Eindgebruiker toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
 3. Indien Gebruiker of de Eindgebruiker naar het oordeel van Dedicon voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de Producten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van een derde, dan is Dedicon gerechtigd, zulks naar eigen keuze:
  a. een zodanig recht te verwerven dat de Eindgebruiker het gebruik van de Producten kan voortzetten, of
  b. naar het redelijke oordeel van Dedicon gelijkwaardige Producten ter beschikking te stellen, of
  c. de Producten te wijzigen opdat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt, of
  d. de Registratieovereenkomst c.q. Bestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door Gebruiker (voor het betreffende deel) betaalde prijs, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik van de Producten tot het moment van ontbinding.
 4. Gebruiker zal Dedicon onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijk aanspraak is alleen Dedicon bevoegd daartegen mede namens Gebruiker verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Gebruiker zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Gebruiker Dedicon zijn medewerking verlenen.
 5. Gebruiker zal Dedicon voor alle schade (waaronder de juridische adviseurskosten) die Dedicon zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien Dedicon die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door Gebruiker aan Dedicon voor de uitvoering van de Registratieovereenkomst c.q. Bestelling zijn verstrekt.

Artikel 10. Communicatie

 1. Dedicon is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens, mededelingen en/of leveringen welke zijn te wijten aan het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel tussen Gebruiker en Dedicon, dan wel tussen Dedicon en derden in verband met de relatie tussen Gebruiker en Dedicon.
 2. Gebruiker is gehouden alle informatie die Dedicon naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Registratieovereenkomst c.q. Bestelling tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dedicon ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een Registratieovereenkomst c.q. Bestelling op te schorten, dan wel de Registratieovereenkomst c.q. Bestelling zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Gebruiker dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Dedicon gehouden is tot enige schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Dedicon onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van een partij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Registratieovereenkomst c.q. Bestelling te voorzien was. Tot die omstandigheden worden voor Dedicon ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Dedicon of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.

Artikel 12. Verzuim en ontbinding

 1. Indien Gebruiker niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Registratieovereenkomst c.q. Bestelling en/of de Voorwaarden mocht voortvloeien, dan wel indien er naar het oordeel van Dedicon sprake is van onoordeelkundig gebruik of misbruik van de Producten, is Gebruiker in verzuim en is Dedicon zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (i) de uitvoering van die Registratieovereenkomst en alle daarmee samenhangende Bestellingen op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (ii) die Registratieovereenkomst en alle daarmee samenhangende Bestellingen geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, zulks zonder dat Dedicon tot enige schadevergoeding is gehouden.
 2. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van een Bedrijfsmatige Gebruiker, is Dedicon bevoegd de Registratieovereenkomst en alle daarmee samenhangende Bestellingen met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk buiten rechte te ontbinden, tenzij de Bedrijfsmatige Gebruiker of diens curator of bewindvoerder zich tegenover Dedicon op haar schriftelijk verzoek binnen redelijke termijn bereid verklaart de Registratieovereenkomst(en) en alle daarmee samenhangende Bestellingen gestand te doen. In dat laatste geval is Dedicon gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de Registratieovereenkomst(en) en alle daarmee samenhangende Bestellingen op te schorten totdat nakoming door de Bedrijfsmatige Gebruiker voldoende zeker is gesteld.
 3. Ingeval de Gebruiker, niet zijnde een Bedrijfsmatige Gebruiker, verzocht heeft om wettelijke schuldsanering of aan die Gebruiker wettelijke schuldsanering is toegekend in de zin van de Wet Schuldsanering natuurlijke Personen (WSNP), die Gebruiker onder curatele wordt gesteld of die Gebruiker is overleden, is Dedicon bevoegd de Registratieovereenkomst en alle daarmee samenhangende Bestellingen met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk buiten rechte te ontbinden.
 4. Het bepaalde in leden 1, 2 en 3 van dit artikel doet niet af aan de overige rechten van Dedicon op grond van de wet en deze Voorwaarden.
 5. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel zijn alle vorderingen van Dedicon op Gebruiker onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Dedicon gerechtigd de betreffende Producten terug te ontvangen en is Gebruiker verplicht de Producten onmiddellijk op eigen risico, voor eigen kosten en deugdelijk verpakt, terug te sturen naar: Dedicon, Postbus 10050, 5360 DB Grave. Dedicon zal in dit geval niet verplicht zijn de ontvangen vergoeding(en) geheel of gedeeltelijk te restitueren.
 6. Bij beëindiging van de Registratieovereenkomst wordt aan Gebruiker geen toegang meer verleend tot het niet-openbare deel van de Website.
 7. De beëindiging van de Registratieovereenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen die naar hun aard doorlopen. Hieronder vallen onder meer verplichtingen met betrekking tot eigendom, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Artikel 13. Beheer en Onderhoud Website

 1. Dedicon kan (het niet-openbare deel van) de Website tijdelijk buiten gebruik (laten) stellen wanneer dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging of in verband met onderhoud. Dedicon streeft ernaar, voor zover redelijkerwijs mogelijk, Gebruiker op de hoogte te stellen van de tijdstippen en de duur van de opschorting, uitsluitend voor zover de opschorting aanmerkelijke consequenties heeft voor Gebruiker. Dedicon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen die deze (tijdelijke) buitengebruikstelling voor Gebruiker met zich zou kunnen brengen.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan om de normale werking van de Website te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Het is Gebruiker evenmin toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie die de Website bevat, noch de toegang tot (het niet-openbare deel van) de Website te beperken of anderszins te beïnvloeden.

Artikel 14. Diversen

 1. Wanneer door Dedicon gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Gebruiker kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dedicon deze Voorwaarden soepel toepast.
 2. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige Registratieovereenkomst c.q. Bestelling met Dedicon in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dedicon vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 3. Dedicon is bevoegd om bij uitvoering van een Registratieovereenkomst c.q. Bestelling gebruik te maken van derden. Dedicon is niet aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.
 4. Dedicon behoudt zich het recht voor Bestellingen die naar een postbus en/of adres buiten Nederland verzonden dienen te worden, te weigeren.
 5. Gebruiker is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit een Registratieovereenkomst c.q Bestelling aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dedicon.
 6. Indien sprake is van het verwerken van persoonsgegevens zullen Partijen de ter zake op hen van toepassing zijnde verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens in acht nemen.
 7. Voor zover verschillende documenten van Dedicon terzake van de Registratieovereenkomst en alle daarmee samenhangende Bestellingen met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren deze Voorwaarden.
 8. Dedicon is bevoegd deze Voorwaarden te wijzigen. Gebruikers wordt aangeraden deze Voorwaarden regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Artikel 15. Rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op deze Voorwaarden, alsmede op de Registratieovereenkomsten en alle daarmee samenhangende Bestellingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.